วันอังคารที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ชุมนุมคอมพิวเตอร์โรงเรียนชลบุรี "สุขบท"                                             ชุมนุมคอมพิวเตอร์โรงเรียนชลบุรี "สุขบท"  


กิจกรรมชุมนุม    Creative site and Blog 


ประธานชุมนุม


เลขานุการ


อาจารย์ที่ปรึกษาชุมนุม


       1. อ. วลัยพร  วงศ์กองแก้ว
       2. อ. ณาตยา  จรพิภพ


วัตถุประสงค์ของชุมนุม 

  1. เพื่อให้นักเรียนรู้จักใช้เครื่องมือใหม่ ๆ บนอินเตอร์เน็ตออกแบบการสร้าง site และ block ตามเรื่องหรือข้อมูลที่ตนเองสนใจ
  2. เพื่อให้นักเรียนรู้จักการคัดสรรและเผยแพร่ข้อมูลที่สร้างสรรค์เป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น
หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันสังคมผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Social Network) เข้ามามีบทบาทในทุกวงการสังคมอย่างแพร่หลายยากที่จะปฏิเสธ ข้อมูลข่าวสารที่ฉับไว ทั่วถึง ทั้งที่มีการกลั่นกรองแล้ว และยังไม่ผ่านการกลั่นกรอง มีทั้งประโยชน์และโทษอยู่ในตัว การบริโภคข้อมูลจึงต้องใช้วิจารณญาณในการรับ รวมถึงผู้จัดทำ หรือเจ้าของก็ต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมด้วย
                ชุมนุม Creative site and block  จัดทำขึ้นเพื่อให้นักเรียนในชุมนุมได้ใช้ Social Network ในรูปแบบของ Cloud computing  สร้าง site และ block เป็นของตนเอง นำเสนอข้อมูลและใช้ประโยชน์จากอินเตอร์เน็ตในทางสร้างสรรค์ตามเรื่องหรือหัวข้อที่นักเรียนสนใจและมีประโยชน์ต่อผู้อ่าน  รู้จักการเรียงลำดับและเลือกใช้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และสร้างสรรค์  รู้จักใช้อินเตอร์เน็ตในทางที่ถูกต้องตามมารยาท  รวมถึงการออกแบบสร้างสรรค์ site และ block ของตนเองในสวยงาม และน่าติดตาม

วัตถุประสงค์ของชุมนุม
1.   เพื่อให้นักเรียนรู้จักใช้เครื่องมือใหม่ ๆ บนอินเตอร์เน็ตออกแบบการสร้าง site และ block ตามเรื่องหรือข้อมูลที่ตนเองสนใจ
2.   เพื่อให้นักเรียนรู้จักการคัดสรรและเผยแพร่ข้อมูลที่สร้างสรรค์เป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น


เป้าหมาย

ด้านปริมาณ
        นักเรียนที่สนใจด้านคอมพิวเตอร์ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 25 คน เข้าร่วมชุมนุม

ด้านคุณภาพ
        นักเรียนสามารถสร้างผลงานผ่านตามเกณฑ์คะแนน 80 %

การวัดผลประเมินผล

วิธีวัดผล
เครื่องมือวัดผล
เกณฑ์การประเมินผล
        -ให้นักเรียนสร้าง site และ block โดยใช้เครื่องมือบนอินเตอร์เน็ต และ  ประเมินตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้
         -แบบประเมินการสร้าง site                       
          -แบบประเมินการสร้าง block
         - นักเรียนปฏิบัติผ่านตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ในแบบประเมินไม่ต่ำกว่า 80 %

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1.   นักเรียนสามารถใช้เครื่องมือใหม่ ๆ บนอินเตอร์เน็ตออกแบบการสร้าง site และ block ตามเรื่องหรือข้อมูลที่ตนเองสนใจได้
2.   นักเรียนสามารถคัดสรรและเผยแพร่ข้อมูลที่สร้างสรรค์เป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่นได้
3.   นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และใช้คอมพิวเตอร์ในทางสร้างสรรค์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น