วันอังคารที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2555

ผลงานของสมาชิกชุมนุม


http://pcasian.blogspot.com/ อาเซียน
http://0835587384.blogspot.com/ บ้านที่น่าอยู่
http://howdocooking.blogspot.com/ วิธีการทำอาหารต่าง ๆ
http://howwhatcabalazaza.blogspot.com/ สิ่งลึกลับ
http://athourse.blogspot.com/ ชนิดของม้า
http://howwatchnatural.blogspot.com/ ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ
http://benefitsandplan.blogspot.com/ คุณประโยชน์ของผัก
http://footballsirichai.blogspot.com/ ฟุตบอล 2012
http://thepopmusiccup.blogspot.com/  เพลงป๊อป
http://gig211111.blogspot.com/ อาเซียน
http://onchudaskb.blogspot.com  งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนวันอังคารที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ฺBlogger คืออะไร

blogger คืออะไร 

                 Blogger เป็นอีกหนึ่งบริการของ Google ที่จะช่วยให้คุณมีพื้นที่สำหรับเขียนเรื่องราวต่าง ๆ ที่คุณต้องการในลักษณะของ Webblog บริการเหล่านี้คุณสามารถใช้งานได้ฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่าย สำหรับคนที่อยากมีเว็บไซต์ส่วนตัว แต่ไม่อยากมีค่าใช้จ่าย blogger สามารถช่วยคุณได้ หากคุณต้องการใช้ blogger เพียงแค่สมัคร Gmail ก็สามารถสร้าง blog ได้อย่างมากมาย 

                 นอกจากนี้การสร้าง blog ด้วย blogger นั้นเชื่อมโยงพื้นที่เก็บรูปภาพเข้ากับ picasa ซึ่งเป็นบริการด้านภาพถ่าย ทำให้คุณมีพื้นที่เขียน blog และพื้นที่เก็บรูปภาพที่สัมพันธ์กัน Webblog กับ Website ต่างกันอย่างไร Website ต้องมี Domain Name และ Hosting เป็นของตนเอง และเสียค่าใช้จ่าย ส่วน Webblog นั้นเราสามารถสมัครใช้บริการได้ฟรี แต่เราต้องใช้ Domain ของผู้ให้บริการ Webblog นั้น ๆ อยู่ในชื่อ domain ของเราด้วย เช่น http://ninetechno.blogspot.com เป็นต้น Website 
                คุณสามารถสร้างรูปแบบของเว็บไซต์ได้เองมีความยืดหยุ่น ส่วน Webblog นั้นมี Template ให้เลือก โดยการเขียน blog ก็จะมีโครงสร้างที่ตายตัวไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้มากนัก Website หากคุณต้องการเขียนเองต้องเรียนรู้ภาษาคอมพิวเตอร์หลายภาษาอยู่พอสมควร แต่ Webblog คุณเพียงแค่เรียนรู้การใช้งานเล็กน้อยคุณก็สามารถใช้งานได้            
                 Webblog ทำอะไรได้บ้าง ทำเป็นเว็บไซต์ส่วนตัว ไม่ค่อยเกิดปัญหาเรื่องเว็บล่ม เขียนเรื่องราวต่าง ๆ และแบ่งปันให้กับผู้อื่น หารายได้กับ google เช่น การเขียนบทความ และนำโฆษณาของ google มาติดลง webblog ของตนเอง ทำธุรกิจที่เรียกว่า E-commerce ก็พอจะใช้ได้อยู่บ้างครับ รายละเอียดคร่าว ๆ พอเข้าใจเกี่ยวกับ Blogger กันแล้ว บทความต่อ ๆ ไปเราจะมาดูวิธีการใช้งานกันครับ


ที่มาจาก http://www.ninetechno.com/a/blogger/360-blogger.html
วิธีการสร้าง blogger

ชม vdo วิธีการสร้าง blogger ง่าย ๆ

วันอังคารที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2555

รายชื่อสมาชิกชุมนุม

ที่่

             ชื่อ-นามสกุล

ชั้น

1

ด.ญ.  อรชุดา  นาเกลือ

2/5

2

ด.ญ  ธัญธร  ลันไธสง

2/5

3

ด.ญ.  ณัฏติมา  เชิดไชย

2/5

4

ด.ช.  ชยุตม์เดช  ยิ้มละม้าย

2/1

5

ด.ช.  ศักดิ์ดา  อัมรินทร์

2/1

6

ด.ช.  สิปปกร  จางศิริกุล

2/1

7

ด.ช.  อริสรากรณ์  แปลกตู้

2/1

8

ด.ช. ณัฐวัฒน์  แสงวัฒนสิน

2/1

9

ด.ช.  สินธนา  เรืองฤทธิ์

2/1

10

ด.ช.  สิริชัย  ศิริมณฑา

2/1

11

ด.ช. คณาพงษ์  กลพันธ์

2/2

12

ด.ญ. ยอแสง  สุพรรณปัฏ

2/7

13

ด.ญ.  อาทิตติญา  โพธิกุล

2/7

14

ด.ญ. สกุลนา  จิตต์สม

2/7

15

ด.ญ.  ปวีณา  ปริญญาวาณิชย์

2/7

16

ด.ญ.  อังคณา  ศรีสุวรรณา

2/12

17

ด.ญ.  พิยดา  โสมมี

2/12

18

ด.ญ.  ดวงหทัย  ฐาปนวรกุล

3/6

19

ด.ญ.  นิภาพร  พานทอง

3/6

20

ด.ญ.  ประภาพร  บุญมิตร

3/6

21

นางสาว  อริสา  ผิวจันทร์

4/5

22

นางสาว  ธัญลักษณ์  รุจิพรมงคล

4/5

23

นาย  มงคล  แก้วนุ่ม

4/8

24

นางสาว นิรมล  เผือกพิพัฒน์

4/8

25

นาย อัฐฏาพล  ขุนชัย 

4/8

ชุมนุมคอมพิวเตอร์โรงเรียนชลบุรี "สุขบท"                                             ชุมนุมคอมพิวเตอร์โรงเรียนชลบุรี "สุขบท"  


กิจกรรมชุมนุม    Creative site and Blog 


ประธานชุมนุม


เลขานุการ


อาจารย์ที่ปรึกษาชุมนุม


       1. อ. วลัยพร  วงศ์กองแก้ว
       2. อ. ณาตยา  จรพิภพ


วัตถุประสงค์ของชุมนุม 

  1. เพื่อให้นักเรียนรู้จักใช้เครื่องมือใหม่ ๆ บนอินเตอร์เน็ตออกแบบการสร้าง site และ block ตามเรื่องหรือข้อมูลที่ตนเองสนใจ
  2. เพื่อให้นักเรียนรู้จักการคัดสรรและเผยแพร่ข้อมูลที่สร้างสรรค์เป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น
หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันสังคมผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Social Network) เข้ามามีบทบาทในทุกวงการสังคมอย่างแพร่หลายยากที่จะปฏิเสธ ข้อมูลข่าวสารที่ฉับไว ทั่วถึง ทั้งที่มีการกลั่นกรองแล้ว และยังไม่ผ่านการกลั่นกรอง มีทั้งประโยชน์และโทษอยู่ในตัว การบริโภคข้อมูลจึงต้องใช้วิจารณญาณในการรับ รวมถึงผู้จัดทำ หรือเจ้าของก็ต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมด้วย
                ชุมนุม Creative site and block  จัดทำขึ้นเพื่อให้นักเรียนในชุมนุมได้ใช้ Social Network ในรูปแบบของ Cloud computing  สร้าง site และ block เป็นของตนเอง นำเสนอข้อมูลและใช้ประโยชน์จากอินเตอร์เน็ตในทางสร้างสรรค์ตามเรื่องหรือหัวข้อที่นักเรียนสนใจและมีประโยชน์ต่อผู้อ่าน  รู้จักการเรียงลำดับและเลือกใช้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และสร้างสรรค์  รู้จักใช้อินเตอร์เน็ตในทางที่ถูกต้องตามมารยาท  รวมถึงการออกแบบสร้างสรรค์ site และ block ของตนเองในสวยงาม และน่าติดตาม

วัตถุประสงค์ของชุมนุม
1.   เพื่อให้นักเรียนรู้จักใช้เครื่องมือใหม่ ๆ บนอินเตอร์เน็ตออกแบบการสร้าง site และ block ตามเรื่องหรือข้อมูลที่ตนเองสนใจ
2.   เพื่อให้นักเรียนรู้จักการคัดสรรและเผยแพร่ข้อมูลที่สร้างสรรค์เป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น


เป้าหมาย

ด้านปริมาณ
        นักเรียนที่สนใจด้านคอมพิวเตอร์ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 25 คน เข้าร่วมชุมนุม

ด้านคุณภาพ
        นักเรียนสามารถสร้างผลงานผ่านตามเกณฑ์คะแนน 80 %

การวัดผลประเมินผล

วิธีวัดผล
เครื่องมือวัดผล
เกณฑ์การประเมินผล
        -ให้นักเรียนสร้าง site และ block โดยใช้เครื่องมือบนอินเตอร์เน็ต และ  ประเมินตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้
         -แบบประเมินการสร้าง site                       
          -แบบประเมินการสร้าง block
         - นักเรียนปฏิบัติผ่านตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ในแบบประเมินไม่ต่ำกว่า 80 %

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1.   นักเรียนสามารถใช้เครื่องมือใหม่ ๆ บนอินเตอร์เน็ตออกแบบการสร้าง site และ block ตามเรื่องหรือข้อมูลที่ตนเองสนใจได้
2.   นักเรียนสามารถคัดสรรและเผยแพร่ข้อมูลที่สร้างสรรค์เป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่นได้
3.   นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และใช้คอมพิวเตอร์ในทางสร้างสรรค์