วันอังคารที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2555

รายชื่อสมาชิกชุมนุม

ที่่

             ชื่อ-นามสกุล

ชั้น

1

ด.ญ.  อรชุดา  นาเกลือ

2/5

2

ด.ญ  ธัญธร  ลันไธสง

2/5

3

ด.ญ.  ณัฏติมา  เชิดไชย

2/5

4

ด.ช.  ชยุตม์เดช  ยิ้มละม้าย

2/1

5

ด.ช.  ศักดิ์ดา  อัมรินทร์

2/1

6

ด.ช.  สิปปกร  จางศิริกุล

2/1

7

ด.ช.  อริสรากรณ์  แปลกตู้

2/1

8

ด.ช. ณัฐวัฒน์  แสงวัฒนสิน

2/1

9

ด.ช.  สินธนา  เรืองฤทธิ์

2/1

10

ด.ช.  สิริชัย  ศิริมณฑา

2/1

11

ด.ช. คณาพงษ์  กลพันธ์

2/2

12

ด.ญ. ยอแสง  สุพรรณปัฏ

2/7

13

ด.ญ.  อาทิตติญา  โพธิกุล

2/7

14

ด.ญ. สกุลนา  จิตต์สม

2/7

15

ด.ญ.  ปวีณา  ปริญญาวาณิชย์

2/7

16

ด.ญ.  อังคณา  ศรีสุวรรณา

2/12

17

ด.ญ.  พิยดา  โสมมี

2/12

18

ด.ญ.  ดวงหทัย  ฐาปนวรกุล

3/6

19

ด.ญ.  นิภาพร  พานทอง

3/6

20

ด.ญ.  ประภาพร  บุญมิตร

3/6

21

นางสาว  อริสา  ผิวจันทร์

4/5

22

นางสาว  ธัญลักษณ์  รุจิพรมงคล

4/5

23

นาย  มงคล  แก้วนุ่ม

4/8

24

นางสาว นิรมล  เผือกพิพัฒน์

4/8

25

นาย อัฐฏาพล  ขุนชัย 

4/8

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น